Antimobbestrategi

 
Formål: Alle omkring skolen - elever, skolens personale og forældre ved, at mobning ikke tolereres og skal bekæmpes. Alle på skolen bidrager til en fælles kultur, hvor vi ikke accepterer mobning.
Eleverne medinddrages aktivt i udarbejdelse og implementering af anti-mobbestrategien.
 
Definition af trivsel
Alle elever oplever sig anerkendt og bekræftet i relationer med både skolens personale og øvrige elever.
Anerkendelse/bekræftelse beskriver det fundament, hvorpå identitet og selvværd bygges. Den enkelte elev har brug for at føle sig anerkendt som en værdifuld person. Derved kan det blive nemmere at anerkende andre og lytte til dem uden at føle sig provokeret.
 
Definition af mobning
Mobning er, når en person gentagne gange i et længere tidsrum bliver udsat for negative handlinger fra en enkelt eller flere personer. Med "negative handlinger" forstås en ondsindet handling, der påfører offeret ubehag og skade
-          Mobning er bevidst systematisk udelukkelse af en person fra gruppens fællesskab.
-          Mobning kan have mange former: fysisk, psykisk, verbalt eller negligering.
-          Budskabet er altid: "Vi vil ikke have dig med!"
-          Mobning er, når drillerier bliver sårende og vedvarende.
 
Handleplanen er delt op i to
 
-          Forebyggelse af mobning
-          Hvad gør børn og voksne når der finder mobning sted?
 
Forebyggelse af mobning
-       Skolens ansatte er rollemodeller. Vi taler med og ikke til eleverne.
-       Vi taler pænt med og om hinanden (personale/elever/forældre).
-       Forældrene er rollemodeller, som guider deres børn omkring adfærd.
-       På skolen arbejder vi målrettet med at øge elevernes fokus på adfærd. På alle klassetrin arbejdes der løbende med kommunikation og social kompetence.
I indskolingen arbejdes der med den sociale adfærd samt konflikthåndtering og regulering af adfærden.
På mellemtrinnet er fokus på individualitet i fællesskabet - "Det handler ikke kun om dig, det handler om os."
I udskolingen arbejdes der med selvevaluering ud fra opstillede mål.
Alle klasser udarbejder (spille-)regler for, hvordan man opfører sig overfor hinanden. Udgangspunktet er en samtale med eleverne om, hvordan de gerne vil have, andre er over for dem, og dermed også, hvordan de selv skal være over for andre.
-       I lærerstaben følges op på konflikter, og der snakkes om klassens generelle trivsel.
-       I SFO følges op på konflikter, og der snakkes om gruppernes trivsel.
-       Klassens trivsel er fast punkt på forældremøderne i efteråret.
-       Alle voksne på skolen viser deres holdning til mobning og medvirker til at skabe en vi-følelse, hvor alle har lige værd.
-       Forældrene indgår i et gensidigt samarbejde om det enkelte barn i en forståelse af det fælles ansvar for barnets trivsel - et netværk, hvor vi løfter i flok.
-       Skolebestyrelsen holder sig underrettet om den generelle trivsel på skolen.
-       Undervisningsmiljøvurdering 
 
Elev-handleplan over for mobning
-       Sig tydeligt/alvorligt STOP, hvis du bliver drillet og ikke selv synes, det er sjovt.
-       Prøv at undgå klikedannelser i frikvartererne, dvs. "lad være med at holde nogen udenfor"
-       Hvis du bliver mobbet/drillet, skal du fortælle det til dine forældre eller en anden voksen, du er tryg ved. Du kan også betro dig til en ven, som kan hjælpe dig med at sige det.
Hvis du ser én på din egen alder eller yngre blive mobbet, skal du hjælpe ved f. eks:
-       at stoppe mobningen/drilleriet
-       at sige det til en voksen, evt. klasselæreren eller en pædagog i SFO'en
 
Forebyggende
Hele skolen udarbejder regler for, hvordan man opfører sig overfor hinanden.
Udgangspunktet er en samtale med eleverne om, hvordan de gerne vil have andre, er over for dem og dermed også, hvordan de selv vil være over for andre.
Der arbejdes i alle grupper med adfærd, sprog og trivsel.
Der ophænges en tydelig handleplan i alle klasser, så eleverne aldrig er i tvivl om, hvad de skal gøre.
Eksempel på handleplan:
1. Hvis du oplever mobning i et frikvarter, skal du finde en gårdvagt eller lærer at sige det til.
2. Du skal ikke se til, men sige stop og finde en lærer.
3. Hvis du ser én, der er ked af det eller går alene, skal du spørge ind til, om personen er OK.
4. At se til er også mobning.
5. Hvis en ven betror dig noget alvorligt - for eksempel omkring mobning - skal du sige det til en lærer.
 
Voksen-handleplan over for mobning
 
Hvis mobning konstateres
Personale
-       Hurtig indgriben fra de voksne.
-       Vigtige samarbejdspartnere (forældre/lærere) involveres.
-       Børnene skal trygt kunne henvende sig til skolens voksne.
-       Årsagen til mobning afdækkes hurtigst muligt.
-       Personlig opfølgning overfor mobberen med besked om, at vi fremover er meget opmærksomme på mobberens adfærd og at mobberiet skal stoppe.
-       Personlig opfølgning overfor den/de mobbede med samtaler, for at afklare årsagen til mobningen og give gode råd om/værktøjer til, hvordan situationer kan undgås fremover.
-       Personlig opfølgning omkring evt. medløbere/passive mobbere og en understregning af, at de ved deres passivitet har et medansvar for, hvis der er kammerater, der ikke har det godt i klassen/SFO'en. Hjælp til at påtage sig ansvaret for, at det ikke sker igen.
-       De aktuelle episoder tages op og drøftes på lærermøderne.
-       Involvering af andre lærere og pædagoger, så de er med til at observere/evaluere, om mobningen er ophørt.
-       Ved evt. gentagelser involveres ledelsen/bestyrelsen i håndteringen af sagen.
 
Forældre
-       Forældre informerer skolen ved mistanke om barnets evt. mistrivsel i forbindelse med skolegangen
-       Forældre samarbejder med forældre.
-       Evt. etablering af legegrupper.
 
Hvordan gør vi antimobbestrategien kendt af alle?
Antimobbestrategien
-       kommunikeres ud til alle parter vi ugebrev
-       Ligges på hjemmesiden rodding-friskole.dk
 
Evaluering
Antimobbestrategien evalueres af lærere, elever, forældre og på bestyrelsesmøder.
Der udarbejdes undervisningsmiljø vurdering hver 3. år. Her vil der også blive spurgt ind til elevernes trivsel på skolen.
 

Kortfilm om mobning lavet at Udgaard april 2018

 

 

 

 

........................................................................................................................