Vedtægter for støtteforeningen.

§1

Rødding Friskole's Støtteforening har hjemsted l Spøttrup Kommune.

§7.

Foreningens formål er at yde økonomisk støtte, løse praktiske
opgaver og udbrede kendskabet til Rødding Friskole, samt fastholde kontakten tiI forhenværende forældre / elever.

§3

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§4

Foreningens drift gennemføres ved indbetaling af et årligt kontingent, der fastsættes på hvert års generalforsamling, samt
ved frivilligt arbejde af medlemmerne.

Forældrekredsen er "fødte" medlemmer af støtteforeningen og derfor forpligtiget til, at betale kontingent i lighed med øvrige medlemmer.

§5

Medlem af støttekredsen kan enhver blive, som indbetaler kontingent til foreningen.

§6

Medlenrskabet giver ikke ret til nogen del af foreningens formue
eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

Medlemskabet giver adgang til ved generalforsamlingen at afgive 1 stemme pr. husstand.

§7

Generaltorsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af apriI. Der indkaldes på nemmeste måde med 8 dages varsel og med angivelse af flg. dagsorden.

I. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Revideret regnskab forelægges tiI godkendelse.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleant.
5. Valg at revisor + suppleant
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsarnling må være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 4 dage før
generaIforsamlingen.

§9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrerserr eller
1/3 af medlemmerne ønsker det, og indkaldes som ordinær
generalforsamling.
Dagsorden skal opgives.

§ 10

AlIe beslutniner på en generalforsamling træffes ved almindelig
stemmeflerhed.
Referat af generaltorsamling underskrives af dirigenten.

§11

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år og afgår skiftevis med 2 årlig, første gang efter lodtrækningen. Den til enhver tid værende formand for Rødding friskole er automatisk medlem af bestyrelsen.

§12

Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. De hæfter ikke personligt for foreningens gæld og kan ikke modtage honorar af foreningens midler.

§13

Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær.
Formanden drager omsorg for, at alle beslutninger truffet på
bestyrelsesmøder bliver udført.

§14

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medremmer er til stede. Foreningen tegnes af formanden oq kassereren.

§15

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen, herunder dens økonomi i overensstemmelse med reglerne i indeværende vedtægter samt gældende love og retsforeskrifter.

§16

Ændring i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter
hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

§17

Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Beslutning træffes ved almindelig stemmef Ierhed.

Det påhviler bestyrelsen i til fælde af opløsning at fungere videre, indtiI det økonomiske opgør af foreningens aktiver og passiver er gennemført. Muligt overskydende midler tilfalder
Rødding Friskole.

 

 

(oprindelige vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 10. oktober 1979)

Ændringer indstilles til vedtagelse på generalforsamling den 7. april 1994.

Således vedtaget.


Bent Jensen

Dirigent