Værn mod fjorden ved Knud strand

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rødding Friskoleskole:

1. Skolens navn og skolekode

 

Skolekode:

 

781008
Skolens navn:
Rødding Friskole

 

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende
Ejvind Thomsen

 

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet
undervisningen, på de enkelte datoer.
Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

Dato Klasse Fag Fagområde Tilsynsførende
26-02-2018 alle klasser dansk, mat og
engelsk
Humanistiske fag Ejvind Thomsen
09-04-2018 alle dansk, mat,fysik
og historie
Naturfag Ejvind Thomsen
10-04-2018 alle dansk, ,mat Praktiske/musiske
fag
Ejvind Thomsen

 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg
Rødding Friskole er p.t en meget lille friskole, det skyldes primær affolkning af Salling. Der bliver undevist i to klasser., de store og de små i de fleste fag. Det lykkes fint at sammenlæse , undervise spændende og faglig kvalificeret.

 

3 Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?
Ja
Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog
er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale,
dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet
undervisningssprog end dansk.
Uddybning

 

4 Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis
kræves i folkeskolen?
Ja
Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.
4.1 Uddybning

 

5 Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis
kræves i folkeskolen?
Ja
Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.
Uddybning

 

6 Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja
Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.
6.2 Uddybning

 

7.1 Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja
7.2 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i dansk
7.3 Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen?
Ja
7.4 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i matematik
7.5 Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen?
Ja
7.6 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i engelsk
7.7 Fører skolen til prøve i historie?
Nej
7.8 Årsag
Prøvefri skole jf. §8a, stk. 6
7.9.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i historie

 

8 Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen
Ja
8.1 Uddybning

 

9 Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som det
danske med frihed og folkestyre?
Ja
Uddybning
9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?
Ja
Uddybning
9.2 Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende frihedsog menneskerettigheder?
Ja
Uddybning
9.3 Er der kønsligestilling på skolen?
Ja
Uddybning

 

10 Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde
deres fælles interesser vedrørende skolen?
Nej
10.1 Uddybning

 

11 Er skolens elever blevet opfordret af skolens leder til at danne elevråd eller på anden
demokratisk måde varetage deres fælles interesser vedrørende skolen? (jf. friskoleloven § 1,
stk. 4)?
Ja
11.1 Uddybning

 

12. Donationer
Har skolen i det foregående kalenderår modtaget en eller flere donationer som tilsammen
overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms fra samme donator?
12.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusiv moms i forbindelse med donatorer, der
har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms.
Nej
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.
Navn Adresse Beløb i kroner
12.3 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusiv moms.

 

13. Tilsynets sammenfatning
Rødding Friskole er en gammel Grundtvig-Koldsk friskole. Det lykkes for skolen holde skole på disse rødder. Der en
stor nærhed og tæt forbindelse ti forældrene.God undevisning og god skoleånd.

Tilsynsførende

 

Ejvind Thomsen 

Fjordkær 134, Vester Jølby
7950 Erslev 

Tlf. 97 74 13 57 

Mail: mose-konen@mail.dk

Tilsynsrapport 2016 -2017

 


 

 

Rødding Friskole

Strandvej 5

7860 Spøttrup

 

Tilsynsførende Ejvind Thomsen

 

Rødding friskole er en lille, gammel Grundvig Koldsk friskole med traditioner tilbage i skolens historie. Men skolen har mange nye tiltag. Det fremgår af hjemmesiden, hvor man kan følge med i ugebreve, mødekalender m.m.

Jeg er ny på stedet, sat ind som tilsynsførende i november 2016.

 Mit tilsyn bygger på hjemmesiden, samtale med de ansatte og formanden for bestyrelsen. Jeg besøgte skolen i februar 2017, hvor jeg var med til undervisning i dansk, matematik og kristendom. Det var seriøs og god undervisning. De store var i gang med projektopgaver i den uge. Jeg fik talt med lærerne og eleverne. Der var en glæde og tilfredshed på skolen.

  

Mit indtryk er, at skolen opfylder, de krav friskoleloven stiller med at stå mål med den offentlige skole i fagene.

 

1. Dansk, matematik, engelsk og historie.

2. Undervisningstilbud.

3. Undervisningssproget er dansk.

4. Opdragelse til frihed og demokrati.

5. Ligeværd mellem kønnene.

 

 

Jeg glæder mig til at følge friskolen og lære den bedre at kende.

 

Mors  den  26/4 2017

Ejvind Thomsen

Fjordkær 134

7950 Erslev

Mail. mose-konen@mail.dk

Tlf.  97741357

Tilsynsrapport 2015-2016

 


 

 

 

Tilsynsrapport for skoleåret 2015- 2016

Rødding Friskole

Strandvej 5

7860 Spøttrup

Tilsynsførende:                    Aage Dahl

                                            Østerbrogade 18 Lem

                                            7860 Spøttrup

 

Tilsynet er foregået på følgende måde:

1.       Tilsyn med skolens samlede undervisningstilbud

2.       Tilsyn med eleverne undervisning og hermed standpunkter i dansk, engelsk, regning/matematik og tysk

3.       Tilsyn med om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre

4.       Tilsyn med om undervisningssproget er dansk.

Beskrivelse af tilsynsbesøgene:

Undertegnede har besøgt skolen tirsdag 23. feb. 2016, 25. feb. 2016, 3. marts 2016 og 4. april 2016

Fast start på dagen med morgensamling, hvor indholdet er sange, praktiske oplysninger, elevers oplevelser og indlæg af lærere.

Morgensamlingen er i tråd med Rødding Friskoles tilknytning til den Grundtvig-Koldske friskoletradition. Undertegnede har ikke i indeværende skoleår overværet morgensamling.

Fra tidligere år ved jeg, at elevers deltagelse i morgensamlingerne er stort. De høres og deltager i den beslutningsproces på god demokratisk vis.

Som tilsynsførende modtager jeg al mailkorrespondance mellem skole og forældre og ad denne vej velunderrettet om arrangementer, skemaændringer, lærerskift, undervisning uden for skolen mm.

                            

 

23. feb.              Overværede undertegnede engelsk lektion i Gruppe C, hvor undervisningen vekslede mellem skriftlige opgaver og samtale på engelsk

                             Natur og teknik gruppe A

                             Matematik gruppe B: Geometriske figurer

                             Samfundsfag i gruppe D, hvor det danske retssystem blev gennemgået

25. feb.              Tysk gruppe D

3. marts             Engelsk gruppe D

                             Tysk gruppe C

                             Dansk gruppe D

4.april                 Dansk gruppe C

                             Dansk gruppe A                         

Undervisningen i de lektioner, jeg vælger at overvære, er traditionel faglig undervisning, hvor det faglige niveau afspejles i undervisningen.

På skolens hjemmeside og skolens nyhedsbreve, som undertegnede modtager, ses de mange skoledage, hvor den normale undervisning er omlagt og afvikles ofte uden for skolen.

Talt med skoleleder om emner vedrørende undervisning mm.

 

Ved tilsyn er fagene dansk, matematik, tysk og engelsk vægtet. De faglige krav i disse fag lever op til de krav, de stilles på sammenlignelige årgange i folkeskolen.

                             Jeg møder elever, som er aktive og glade for deres skoleliv. Sjældent overværer jeg elever, der er græder, er i dårligt humør eller bliver mobbet. Ofte iagttages, at ældre elever tages sig af de yngre elever – tager dem med i legene i frikvarterene.

                             Jeg møder elever, som hurtigt og gerne starter med arbejdet i lektionerne. Der skaffes hurtigt arbejdsro og et godt læringsmiljø.

                             Jeg møder lærere og leder, der viser, at de kan lide omgangen med eleverne og er engageret i både den faglige undervisning og elevernes sociale tilværelse på Rødding Friskole.

 

 

Lem mandag 4. april 2016

Aage Dahl

Tilsynsførende for Rødding Friskole

 

Tilsynsrapport for 2014- 2015

 


 

 

Rødding Friskole

Strandvej 5

7860 Spøttrup

Tilsynsførende: Aage Dahl

Østerbrogade 18 Lem

7860 Spøttrup

 

Tilsynet er foregået på følgende måde:

1. Tilsyn med skolens samlede undervisningstilbud

2. Tilsyn med elevernes undervisning og hermed standpunkter i dansk, engelsk, regning/matematik og tysk

3. Tilsyn med om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre

4. Tilsyn med om undervisningssproget er dansk.

 

Tilsynet har omfattet besøg følgende datoer:

6. dec. 2014

8. dec. 2014

13. dec. 2014

3. mar. 2015

6. mar. 2015

 

Ad 1. Hjemmesiden er læst. Det har givet en god orientering om mål og planlægning af skoleåret og skemalægning. Skolens meddelelser til hjemmene bliver ligeledes sendt til mig som tilsynsførende. Samtaler med leder og lærere sker mest i frikvarterer, hvor man gerne drøfter undervisningsemner.

Ændring af folkeskoleloven har ikke medført store ændringer på Rødding Friskole, da eleverne i mange år har haft et højt ugentligt timetal.

Ud fra en helhedsvurdering lever skolen op til, hvad der kræves i folkeskolen. Dagligdagen på Rødding Friskole er præget af tillid, god omgangstone, respekt og en varm stemning, hvilket skaber et godt læringsmiljø. Elevkonflikter og mobning har jeg ikke observeret.

Ad 2. Overværet undervisningen i fagene:

* dansk i grupperne A, B, C og D.

* matematik i A, B, C og D

* engelsk og tysk i de ældste årgange

* 1 lektion musik

* 1 lektion idræt

* deltaget i spisning – god mad

* haft samtaler med lærere samt lederen

 

 

Ad 3. På Rødding Friskole er der tradition for, at eleverne skal høres. Morgensamlingen afsluttes med udveksling af små og store begivenheder. Skoledagen er præget af nærvær, tryghed, tid og rum til at høre og kere sig om hinanden. Dette er medvirkende til, at man som elev føler sig som en del af et større fællesskab, hvilket et godt grundlag for senere at kunne tage del i et samfund båret af værdier om frihed og ansvaret, hændelser og gøremål, hvor alle bliver orienteret om positive og negative situationer set fra den enkelte elevs side.

 

Ad 4. Undervisningssproget er altid dansk på alle trin – undtaget er dog sprogundervisningen.

 

Yderligere kommentarer til tilsynet:

Som tilsynshavende gennem en del år kan undertegnede konstatere, at den ligestillede omgangsform mellem de voksne og elever er bevaret, selv om der gennem årene er skiftet en del lærere. Ligeledes er der stadigvæk bevaret en god stemning mellem de små og de større elever. Der samarbejdes og leges meget på tværs af årgange.

Elever kom ofte på lærerværelset i frikvartererne, hvilket føles som ganske naturligt. Ofte kommer forældre på skolen i skoletiden for at aflevere eller hente en elev.

Skolens årsplan indeholder mange forskellige arrangementer i skolen og ud af skolen som fx lejrskole, skøjtetur, læsemaraton, svømning osv.

Forældre er engageret i skolens hverdag med rengøring, reparation af småting, nyskabelser og vedligeholdelse af bygninger.

For tilsynsførende har det igen i dette skoleår været en god oplevelse at komme på Rødding Friskole, hvor man straks føler sig velkommen blandt eleverne og personalet.

 

Lem den 6. marts 2015

Aage Dahl

Tilsyn 2013 - 2014

 

 


 

 

Tilsynet på Rødding Friskole

Tilsynserklæring for Rødding Friskole 2013 - 2014

Gennem en del år har undertegnede ført tilsyn med undervisningen på Rødding Friskole.

Tilsynet omfatter dansk, matematik, engelsk, historie og andre fag for at få en vurdering af, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der kræves i folkeskolen.

Det omfatter en drøftelse af indholdet af undervisningsplaner med skolens leder.

Det gælder undervisningens gennemførelse, samt en vurdering af materialernes faglige og pædagogiske kvalitet.

Desuden skal jeg påse, at undervisningssproget er dansk, samt at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

I tilsynet kan også indgå forhold, som forældrekredsen har gjort opmærksom på, eller af forhold som har været påtalt i den sidste tilsynserklæring.

Ugebrev og mails til forældre

Jeg får tilsendt skolens nyhedsbreve til forældre, hvilket giver et indblik i tilrettelæggelsen af skolens hverdag og samarbejdet mellem skole og hjem, både de praktiske aftaler og samarbejde, hvor forældrene deltager i skolen, støtter den praktisk og medvirker i undervisningen.


Læsning af samtlige mails, der i vidt udstrækning anvendes af skolens leder og bestyrelse til meddelelser vedrørende skolens hverdag, forældrearrangementer, elevarrangementer, omlagte skoledage med krav til eleverne om fx anden påklædning

 Det giver indblik dels i arbejdet i på de forskellige klassetrin, stamgrupper og dels på skolen som helhed. Det giver mig mulighed for at få et godt indsigt i variationerne mellem forskellige undervisningsmåder, projekt, ekskursioner, teater, skolens arbejde med forældrene, men også i gruppernes arbejde i de enkelte fag, og dermed i skolens daglige træning med færdigheder, men også med rum for fordybelse og oplevelse.

Skolens hjemmeside

Skolens hjemmeside giver relevante oplysninger om skolens mål, værdier, undervisningen, omlægning af undervisning til aktivitetsdage i skolen og uden for skolen

Efter aftale med skolens leder og lærere foregår tilsynet med den daglige undervisning gennem uanmeldte besøg.

Skolen er en grundtvig-koldsk friskole, hvor man vægter samtalen og deltagelse. Værdierne er ikke abstrakte, men omformet til konkrete handlinger, der er med til at sikre en alsidig skole og dermed også en ramme for en alsidig personlig udvikling for det enkelte barn, der fremmer selvværd, faglighed. Det er et tydeligt træk ved Rødding Friskole at begrebet ’ramme’, ikke er et tomt ord. Skolen udgør et fællesskab og en livsform, hvor eleverne er trygge og glade og et godt grundlag for læring.

 

Besøg i den daglige undervisning:

Som tilsynsførende har undertegnede aflagt en del besøg på skolen – 1 gang været med til morgensamling for alle elever. Her syngens, fadervor afsiges, oplæg fra lærer om et alment emne, som kan være meget forskelligt – historisk, natur, film, oplæsning mm. Til slut samtale med eleverne om, hvad de har oplevet eller skal opleve. Ligeledes orienteres om kommende arrangementer

Torsdag 12. 2013

Morgensamling:


Skoleleder spillede til sangene.

Samtale med eleverne om oplevelser, der var sket eller skulle ske. Fadervor, del af film blev vist (Astrid Lindgren). Sidst nogle praktiske oplysninger

Idræt Gruppe D

2 lektioner – løb ude med efterfølgende idræt i Spøttrup Hallen

Fredag 6.12. 2013

Matematik Gruppe C

Dansk Gruppe D

Dansk Gruppe B

 

Torsdag 13. 12. 2013

Gruppe D Gruppen lavede regnskab over afholdt auktion til fordel for lejrskole

Gruppe A Dansk

Samtale om dårligt sprog eleverne imellem

Gruppe A og B

Idræt: Høvdingebold. Godt humør og god omgangsform eleverne i mellem.

Gruppe B Dansk: Koncentreret stillelæsning. Bogbytning foregik med en sagte samtale. Eleverne noterede de læste bøger. Skiftet til skriftligt arbejde skete uden uro. En god undervisningssituation

 

Torsdag 27.feb 2014

Idræt hele formiddagen. Kørte igen

Mandag 3. marts 2014

Mange skemaomlægninger p.g.a. sygdom og lærers framelding. Få klasser havde ordinære lektioner. Kørte igen

Tirsdag 4. marts 2014

Tysk Gruppe D. Forberedelse til tysk prøve 9. årgang.

God traditionel undervisning med god elevdeltagelse. Velstruktureret undervisning med et godt fagligt niveau. Lektionen afviklet i et godt undervisningsmiljø

Gruppe C Engelsk:

Eleverne spillede et engelsk brætspil, hvor forståelse af sproget var nødvendigt. Ordbøger blev anvendt, når teksten ikke umiddelbart var forståelig. Elever var aktive og optaget af undervisningen.

Gruppe D Matematik 9. årgang

Gennemgang af rettede taltræningsopgaver fra tidligere afgangsprøve. Læreren gav udtryk for tilfredshed med præstationerne. Udvalgte opgave blev gennemgået for at sætte fokus på opgavetyper, der voldte en del besvær. God dynamisk undervisning, hvor elever var aktive og deltagende.

Gruppe B Religion

Overværede sidste del af lektionen, hvor det blev samtalt om aktuelle emner.

Gruppe C Dansk

Dansk grammatik var genstand for bearbejdning i grupper, hvor elever hjalp hinanden – igen var der god arbejdsro og god elevdeltagelse. Fagligt niveau ok

Gruppe B Dansk

Arbejdshefter med grammatiske opgaver, hvor ordklasserne/orddeling blev øvet. Fælles gennemgang efterfølgende på tavlen med samtale om opgaverne. Godt arbejdsmiljø. Fagligt niveau ok.

Skolemad

Spisefrikvarter med mulighed for at købe mad fremstillet i skolens køkken. De allerfleste elever benytter sig af denne mulighed. Trods lidt plads afvikles spisningen under meget gode forhold – gode bordskikke overholdes. Ingen råben. Alle sætter tallerkener, glas og bestik til opvask. Taburetter stables

Erklæring:

Min vurdering er, at

-       -Skolens hverdagsliv er rammen for et fællesskab, hvor ansvar prioriteres – samtidig udfordres, hjælpes og tilgodeses den enkelte elev

--   -Relationerne mellem elever og lærere er præget af tillid og ligeværd

-        - Mobning iagttages ikke. De forskellige årgange omgås hinanden.

-       - Skolen varetager det sociale ansvar på linje med folkeskolerne

-       -Undervisningen veksler mellem fagligt undervisning og omlagt undervisning, hvor projekter og emner bearbejdes

-      - Skolen vægter sider som oplevelser og fordybelse, det boglige, det fysiske og det musiske

-      - Undervisningsmaterialet er i vid omfang de samme, som folkeskolen anvender

-      - Trinmål og slutmål er udformet, så de kan evalueres og medvirke til at sætte konkrete mål, der er i overensstemmelse med skolen grundlag og virke

Slutlig vil undertegnede konkludere, at skolens undervisning står mål med, hvad der kræves i folkeskolen, og at skolen udøver en undervisning i overensstemmelse med undervisningsministeriets krav.

 

Lem 24. marts 2014

Aage Dahl


Tilsynsførende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsyn 2012/2013

 


 

 

Tilsynet på Rødding Friskole

Tilsynserklæring for Rødding Friskole 2012 - 2013

Undertegnede har ført tilsyn med Rødding Friskole gennem en del år.

Jeg fører tilsyn med, at undervisningen på Rødding Friskole står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet omfatter dansk, matematik, engelsk, historie og andre fag for at få en vurdering af, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der kræves i folkeskolen.

Det omfatter en drøftelse af indholdet af undervisningsplaner med skolens leder.

Det gælder undervisningens gennemførelse, samt en vurdering af materialernes faglige og pædagogiske kvalitet.

Desuden skal jeg påse, at undervisningssproget er dansk, samt at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

I tilsynet kan også indgå forhold, som forældrekredsen har gjort opmærksom på, eller af forhold som har været påtalt i den sidste tilsynserklæring. Ingen af delene har været tilfældet i det forgangne år.

Ugebrev:

Jeg får tilsendt skolens nyhedsbreve, som giver et indblik tilrettelæggelsen af skolens hverdag og samarbejdet mellem skole og hjem, både de praktiske aftaler og samarbejde, hvor forældrene deltager i skolen, støtter den praktisk og medvirker i undervisningen. Det giver indblik dels i arbejdet i på de forskellige klassetrin, stamgrupper og dels på skolen som helhed. Det giver mig mulighed for at få et godt blik for variationerne mellem forskellige undervisningsmåder, projekt, ekskursioner, teater, skolens arbejde med forældrene, men også i gruppernes arbejde i de enkelte fag, og dermed i skolens daglige træning med færdigheder, men også med rum for fordybelse og oplevelse.

Efter aftale med skolens leder og lærere foregår tilsynet med den daglige undervisning gennem uanmeldte besøg.

 Jeg har talt med skolens leder om skolens dagligdag og kan se, hvorledes udformningen af arven fra et grundtvig-koldsk skolesyn, bliver udfoldet i en aktuel sammenhæng. Værdierne ikke er forblevet abstrakte, men omformet til konkrete handlinger, der er med til at sikre en alsidig skole og dermed også en ramme for en alsidig personlig udvikling for det enkelte barn, der fremmer selvværd, faglighed. Det er et tydeligt træk ved Rødding Friskole at begrebet ’ramme’, ikke er et tomt ord. Skolen udgør et fællesskab og en livsform, hvor eleverne er trygge og glade og et godt grundlag for læring.

Elev-forældresamtaler1 gang årligt. Det foregår for de yngste elevers vedkommende ved at lærerne aftaler tid for besøg i hjemmene. For de ældste elevers vedkommende  i skolen. Er der behov for flere samtaler for enkelte elever, så aftales efter behov.

Besøg i den daglige undervisning:

Jeg har i løbet af året aflagt skolen besøg og erfaret skoledagens gang.

Jeg har været med til morgensang, og overværet hvorledes skolen i fællessalen mødes for at synge og for at høre, når der fortælles om noget alment menneskeligt historisk eller fra andre lande, så det appellerer til fantasi, viden og indlevelse.

Jeg har iagttaget, hvordan lærer og børn sammen går til spisning i skolens køkken, hvor skolemad serveres. Køkkenet har en funktion, der giver skolen et hjemligt præg. Ligeledes har jeg set, at døren er åben til lærerværelset i pauserne

I Skoleåret 2012 – 2013 har jeg været på besøg følgende datoer:

5. nov. 2012 Overværede morgensamlingen og undervisning i historie, matematik og religion

6. nov. 2012 dansk, engelsk, skolespisning

22. nov. 2012 Morgensamling.

 Emneuge:

Yngste gruppe: Strikning med bedstemødre.

Mellem gruppe: Udeliv med brændekløvning, bål og bålmad og overnatning i shelter.

Madgruppen øvede Luciaoptog

22. jan 2013 Dansk, Natur/teknik/Tysk

23. jan 2013 Dansk gruppe A, matematik gruppe C og D

Jeg har overværet undervisning i de 4 grupper og i forskellige fag. I forbindelse med besøg på skolen har jeg erfaret, at børn med meget forskellige evner og forudsætninger frimodigt viser bøger og eget arbejde, jeg har således fået indblik i skolens sociale liv og i arbejde med færdigheder i de forskellige fag. Undervisningen tilrettelægges således, at den enkelte elev har mulighed for at blive udfordret personligt og fagligt.

Vurdering:

På Rødding Friskole har jeg iagttaget, at:

- Skolens hverdagsliv er rammen for et fællesskab, hvor ansvar prioriteres, samtidig med at den enkelte elev tilgodeses og udfordres.

- Relationer mellem elever lærer er præget af tillid og ligeværd.

- Ældre elever leger ofte sammen med yngre.

- Undervisningen veksler mellem perioder med vægt på fagligt undervisning og perioder med projekter og emner for hele skolen.

- Undervisningen er præget af forskellige arbejdsformer, både det emneprægede og et traditionelt træningsarbejde med færdigheder.

- Skolen vægter både oplevelse og fordybelse, det boglige, det fysiske og musisk kreative

- Undervisningsmaterialerne er de samme, som mange folkeskoler anvender

- Trinmål og slutmål er udformet, så de kan evalueres og medmedvirke til at sætte konkrete mål, der er i god overensstemmelse med skolens grundlag og virke.

Jeg vil derfor konkludere, at skolens undervisningstilbud står mål med, hvad der kræves i folkeskolen, og at skolen fører en god undervisning i overensstemmelse med undervisningsministeriets krav.

 

Lem 1. feb. 2013

Aage Dahl

Tilsynsførende.

 

 

Tilsyn 2011-2012


 

 

 

Rødding Friskole

Tilsynserklæring 2011-12

Tilsynet er foregået ved besøg på Rødding Friskole over 4 skoledage.

Skolens leder er langtidssygemeldt. En lærer er konstitueret leder.

Elevtallet er pt. ca. 50 elever fordelt på 4 grupper.

Efter tilbygning forrige år er der god plads til eleverne med fælles samlingsrum, musiklokale, samtalerum, plads til gruppearbejde mv.

Skolen fastholder den grundtvigske linje med samling af alle elever i 1. lektion, hvor konceptet er

2 – 3 sange, samtale med eleverne om hændelser og hvad der skal ske af bemærkelsesværdige emner i den nærmeste fremtid. Herefter morgenbøn i kor. Lektionen afsluttes med "foredrag"/gennemgang af et emne af almen interesse. Som eksempler kan nævnes emner fra de 3 overværede morgensamlinger: Marco Polo, Verdensdelene skabelse(pladetektonik) og Astrid Lindgrens forfatterskab.

Grundtvigs ønsker om at anvende det levende ord både som fortælling og samtale med ligeværd efterfølges helt ud.

Til slut synges en sang med musikledsagelse. Eleverne forlader lokalet i klasseorden. De sidste rydder op i lokalet.

Det faglige niveau bedømt ud fra en helhedsbetragtning svarer til folkeskolens.

Elevernes standpunkter i fagene dansk, engelsk, matematik og historie er på niveau med kravene i folkeskolernes mål og delmål.

Omgangsformen mellem lærere og elever er positiv og venlig. Det samme gælder eleverne i mellem.

Eleverne er parate til at modtage undervisning hurtigt efter lektionernes start. Sjældent skal underviseren bruge tid og stemmekraft på at komme i gang med undervisningen. Som tilsynsførende kunne jeg – ofte - ønske, at underviseren indledte med at fortælle eleverne om, hvad der skal foregå og, hvorfor vedkommende har valgt at gøre det – især i de ældste årgange.

Elever i de 2 ældste grupper arbejder meget med computere i undervisningen. Megen undervisning er bygget op omkring anvendelse af computeren, hvilket er med til at gennemføre en differentieret undervisning, som er nødvendigt med flere årgange samlet. Besøgene på Rødding Friskole har været positive oplevelser.

Tilsyn 22. sep. 2011

Morgensamling: Sang, elever fortalte om egne oplevelser, orientering og fortælling om Marco Polo.

Matematik gruppe 3

Mundtlig matematik med god samtale om opgaver. God elevdeltagelse. Godt humør.

Engelsk gruppe 2

Vikar læste lektionen. Venlig og god indlæringsstemning, god elevdeltagelse i samtalerne.

Religion gruppe 3

Samtale om følgende begreb tro, som fx tro og kærlighed. God elevdeltagelse, hvor elevers udsagn blev vægtet – der blev lyttet til deres udsagn, holdninger og meninger.

Kort samtale med konstitueret leder og efterfølgende med lærere om undertegnedes ønsker og om lovgivningskrav til tilsyn. Leder lover at sende datoer for lærermøder og bestyrelsesmøder.

Tilsyn 22. nov. 2011

Fællestime: Emnet for timen er jorden "skabelse" med vægtning af pladetektonikken vist på storskærm. God gennemgang med hjælp fra IT-teknologien. Elever var optaget af emnet – uanset alder.

Under fælles orientering får alle lov til at berette om, hvad de synes skal være fælles viden. Meget demokratisk.

Matematik gruppe B.

Lektionen startede med kort samtale, hvormed der skabtes ro og forståelse for, at nu skulle der arbejdes.

Eleverne er forskellige steder og arbejder individuelt. Eleverne har rimelig ofte brug for lærerbistand. Læreren har nok at lave hele tiden. Lektionen bar præg af god stemning, god arbejdsmoral, venlighed og tryghed

Geografi gruppe C

Parvis eller individuelt arbejde eleverne med et selvvalgt land i Sydamerika. Oplysningerne blev fundet på Globalis.dk, Google og andre søgemaskiner. Eleverne har som opgave en del faste punkter, som skulle besvares fx flag, indbyggertal, befolkningstæthed, religion m.m.

Eleverne arbejdede godt med opgaven.

Ved afslutningen af emnet skal eleverne fremlægge for de andre i klassen og evt. for alle elever ved en morgensamling

Tilsyn 2. feb. 2012

Historie gruppe A

Emnet var danske konger. De tidligere gennemgåede blev repeteret kort. Lektionen afvikledes som en fortællelektion, hvor læreren støttede sig til notater på computer. Afslutningsvis tegnede eleverne ud fra det gennemgåede. Stemningen god og venlig

Dansk gruppe B

Lektionen startede med ganske få elever, da lederen havde en samtale med en flok piger om uenighed i gruppen – pigefnidder. Eleverne arbejdede med en skriftlig opgave, hvor den enkelte selv havde valgt emne. Opgaven blev skrevet på computer. Relevante billeder udbyggede teksten.

God arbejdsro og venlig stemning prægede lektionen.

Matematik: Gruppe C

Læreren meddelte inden start, at klassen arbejde med "gammeldags regning" på udleveret materiale, hvor de 4 regningsarter var repræsenteret fx multiplikationsopgaver med 2 og 3-cifrede tal og divisionsopgaver.

Klassen arbejdede godt med opgaverne. Der var en god og venlig stemning i hele lektionen

Tilsyn 7. feb, 2012

Morgensamling med sange af Astrid Lindgren, morgenbøn, samtale med eleverne om for dem vigtige emner. Skoleleder fortalte om Astrid Lindgrens forfatterskab – spurgte eleverne om, hvilke bøger de kendte – om der var emner, der kunne bruges til skoleforestilling. Små som store elever kunne komme til orde i en ganske god demokratisk proces.

Engelsk gruppe D

3 årgange repræsenteret i klassen. Det stiller krav til differentieret undervisning. Eleverne arbejde med selvvalgte emner om USA. Oplysningerne blev fundet på Google og andre søgemaskiner. Tekster blev udformet på engelsk. Samtale mellem elever og lærer og elever i mellem foregik på dansk. Arbejdsindstilling god. Arbejdsklimaet i klassen behageligt. Absolut arbejdsvillige elever

Dansk gruppe A.

Arbejde med bogstavlyde.

Højtlæsning med krav om at alle fulgte med. Næste oplæsers navn blev trukket af en hat.

Repetition af gode regler for en god elevs opførelse. Træning i at være indlæringsparat.

Øvelse i X-stradansk: små krydsord med staveøvelser og træning i at skrive bestemte bogstaver.

Positive og ivrige elever gav lærer mulighed for at indskærpe "gode regler". God stemning prægede lektionen.

Lem 7. feb. 2012

Aage Dahl

Af tilsynsførende Åge Dahl

 


 

 

 

Rødding Friskole

Tilsyn 2010-11

 

 

Tilsynsberetning udformet 11. april 2011 efter nogle tilsynsbesøg. Datoer og antal gange fremgår af nedenstående.

Min bedømmelse er formuleret ud fra de værdier, jeg værdsætter i undervisningssituationer – nemlig tryghed, ligeværd, respekt for hinanden og glæde. Lærernes forberedelse er også af stor vigtighed, da eleverne straks mærker, om en lærer kan sit stof og ved, hvad eleverne skal lave i lektionerne.

 

Det er år 2 efter en tredobling af elevtallet, hvilket bevirker, at Rødding Friskole organiserer undervisning mere traditionelt og mere årgangsopdelt end tidligere.

Pladsforholdene er efter tilbygning absolut gode. Store nye undervisningslokaler med godt lys har medvirket til, at pladsforholdene ikke er så trange som sidste skoleår. Der er en god, rar og venlig omgangstone mellem lærere og elever - og også eleverne imellem. Sjældent skældes elever ud.

Fællessamling hver morgen. Flere elever og større aldersspredning gør det vanskeligere end tidligere at opnå den samme intimitet og koncentration om samtale og fællesgennemgang af et emne.

Klasseundervisningen har gode vilkår, fordi der er et godt forhold mellem elever og lærere. Det er let at skabe ro. Eleverne er parate til at blive undervist. Dog har skolen fået elever, som er svære at undervise. Samtidigt skal der i undervisningen i de ældste klasser tages hensyn til, at eleverne efter 9. klasse skal til folkeskolens afgangsprøve

De ældste elever anvender ofte computere i undervisningen. Alle elever i de ældste klasser råder over bærbare computere

Skolemad serveres hver dag for alle elever. Frugt tilbydes ligeledes hver dag.

 

12. okt. 2010

Morgensamling kl. 08.00

Sange, fadervor, musik spillet af lærer, billeder og fortællinger om Grønland

 

Gruppe A: årgang 0

Samtale med eleverne om oplevelser. God indskoling, hvor respekt for tavshed, når andre talte, blev indøvet. Skoleparathed trænedes, og skal trænes en del endnu. Eleverne arbejdede i arbejdshefter, hvor farvemønstre skulle genkendes og videreføres. Oplæsning af Emil fra Lønneberg.

 

Gruppe B:

Kom i slutning af lektion, hvor der var samtale med elever om elevrelaterede oplevelser og emner.

Fortsatte i lokalet i næste lektion, hvor matematik var på skemaet. Dødsfald i elevs familie satte gang i emnet ”døden” med relationer til elevers oplevelser med dødsfald i familiers og venners kredse. Matematikundervisningen kom efterfølgende i gang. Eleverne var pænt skolede til at samtale og lytte til hinanden. God undervisningsklima i gruppen.

 

Gruppe D

Kemi var emnet for undervisningen – kemi i hverdagen.

Eleverne var meget ivrige snakkende. For ofte løb snakken uden for emnet. Læreren burde have ledt eleverne tilbage på emnet.

Savnede struktur på undervisningen. Stemningen i gruppen var god, men eleverne havde for lidt

respekt for læreren – eller læreren forstod ikke at samle fokus på emnet.

 

Gruppe E Matematik

Kort opsamling på sidste lektion, og hvad eleverne skulle i lektionen og næste lektion, som var sidste inden efterårsferien.

Kort repetition af brøkregning og procentregning, hvorefter eleverne gik over til opgaveregning. 7. årgang og 8. årgang med hver sit emne.

Læreren viste klasseledelse. God traditionel undervisning, hvor eleverne arbejdede godt og med godt humør.

 

Fredag 12. nov. 2010

Gruppe F Engelsk

Lektionen startede med oplæsning og oversættelse. Leg med engelske ord og pladsbytning.

God arbejdsklima i gruppen. God arbejdsro og villighed til at deltage i undervisningen. Lærer gik – efter min mening – for tæt på eleverne, når de skulle tale. Mange af de øvrige elever kunne ikke høre, hvad der foregik. Har meddelt denne opfattelse til læreren. Det gennemsnitlige faglige niveau bør øges, hvilket læreren er klar over og arbejder med ved at prioritere samtale og deltagelse højt.

 

 

Gruppe E Dansk

Danskundervisning. Elever fik stile retur. Hver elev fik udleveret skriftligt notat med karakter for disposition, orden, indhold, genrebevidsthed m. fl. Elever stillede spørgsmål til de udleverede notater, hvis de ville have en uddybning.

En virkelig god tilbagemelding til eleverne, som har krævet megen tid af læreren. Læreren har samtidigt et godt dokumentationsmateriale over for elever og især forældre og kan påvise forbedringer/forringelser ved næste aflevering af stile.

Efterfølgende fik elever en opgave ud fra egen stil: Find et afsnit på 10 – 12 linjer og tilføj så mange tillægsord som muligt. Begrundelse for opgaven var gøre opmærksom på, hvordan en beskrivelse af ting eller sager kan forbedres.

God lektion. Højt fagligt niveau. God arbejdsklima i klassen.

 

Gruppe E Dansk.

Kom ind midt i dobbelt lektion. Eleverne skulle finde navneord, udsagnsord, tillægsord og stedord i læsetekst. Ordene blev bøjet, som ordklasser skal. Traditionel undervisning.

Eleverne arbejder ivrigt, slog op i retskrivningsordbog, spurgte, forsøgte at blive færdige, så hjemmearbejde kunne undgås.

Solid og god undervisning. En rar lektion

 

 

Mandag 22.nov. 2010

Gruppe D Dansk

Elever arbejdede med danskhefter, hvor de enkelte opgaver kunne løses individuelt. Gruppen arbejdede godt med ro og villighed til at arbejde. Positiv stemning i gruppen.

 

Gruppe C Matematik

Lektionen startede med tabeltræning. Elever fik fortrykt tabel-ark. På tid skulle de løse så mange opgaver som muligt. Eleverne udviste for lidt interesse for at løse opgaven så hurtigt som muligt. Efterfølgende fælles rettelse.

Derpå fik eleverne besked på at finde regnebøger og – hefter frem. Det tog lang tid. Efterfølgende havde undertegnede en samtale med lederen.

 

Gruppe D Musik

Overværede afslutningen af timen, hvor der blev arbejdet med sammenspil. Eleverne deltog ivrigt og engagerede. Alle havde en funktion. Undervisningen fungerede godt

 

Gruppe B Samtale om emnet ”Begravelse” med eleverne, som i lektionerne før havde haft besøg af en bedemand med rustvogn og kiste. Stilhed, alvor og ro prægede samtalen, som de allerfleste deltog i. Værdig samtale, som rørte ved mange sider af det ”tunge etiske emne” døden.

 

14. marts 2011

Gruppe C Religion

Emnet var lignelser – og samtale om, hvad lignelser er.

Arbejdsark udleveret, hvorpå elever skulle skrive om sete film, der har givet den enkelte elev følelser – og videre om, hvilke følelser de havde oplevet.

Aktivitetsniveauet kunne have været højere. Dog skal det bemærkes, at emnet var/er svært.

 

 

Gruppe C Dansk/læsning

Lektionen var præget af godt tempo – hurtigt i gang og godt humør.

Senere skriftligt arbejde med bøjning af udsagnsord i tid.

Eleverne deltog ivrigt i undervisningen. Der udspandt sig gode samtaler mellem elever og lærer.

Fagligt niveau i orden.

 

Gruppe B Dansk

Elever skrev en kort diktat med varierende sværhedsgrad for den enkelte  elev.

Efterfølgende arbejdede eleverne med opgaver i arbejdsbog.

Meget styret og disciplineret undervisning. Det faglige niveau i orden

 

11. april 2011

9. kl Fysik

Skive Friskoles lokaler

Teori forberedt hjemmefra. Lektionerne brugtes til forsøg. Hovedtema var magnetisme og elektromagnetisme og kemiforsøg.  Lektionerne bar præg af manglende kendskab til lokalet og stedets apparater (Hvor er tingene?). Lektionerne var præget af en venlig og rar stemning. Arbejdsintensiteten kunne have været bedre. Det er mit indtryk, at der er tale om en rar klasse, som er nem at undervise. Det faglige stof indgår i 9. klasses pensum.

 

                                                    Lem 11. april 2011

 

                                                    Åge Dahl

 

 

Tilsyn 2009-2010

 


 

 

 

Rødding Friskole

Strandvejen 5, Rødding

7860 Spøttrup

 

Tilsynsberetning udformet 21. jan 2010 efter nogle tilsynsbesøg. Datoer og antal gange fremgår af nedenstående.

Min bedømmelse er formuleret ud fra de værdier, som jeg værdsætter i undervisningssituationer – nemlig tryghed, ligeværd, respekt for hinanden og glæde. Dertil kommer selvfølgeligt, at lærerne skal være velforberedte og vise eleverne, at de vil gøre dem dygtigere.

 

Elevtallet er tredoblet siden sidste skoleår, hvilket bevirker, at Rødding Friskole organiserer undervisning mere traditionelt og mere årgangsopdelt end tidligere.

Pladsforholdene er trange med flere og ældre elever. Lærerværelse bliver gennemgangsrum, undervisningsrum og stedet, hvor elever kontakter lærerne. Nye lokaler er indkøbt og bliver opstillet i foråret 2010.

Omgangsformen eleverne i mellem og elever og lærer er rar og venlig. Der hersker en god omgangstone, hvor skæld ud sjældent er nødvendigt. Elever færdes roligt, hvilket er nødvendigt under de trange forhold. Fællessamling hver morgen. Flere elever og større aldersspredning gør det vanskeligere end tidligere at opnå den samme intimitet og koncentration om samtale og fællesgennemgang af et emne.

Klasseundervisningen har gode vilkår, fordi der er et godt forhold mellem elever og lærere. Det er let at skabe ro. Eleverne er parate til at blive undervist.

Modsat tidligere anvendes der nu i høj grad købte undervisningsmaterialer. Det medfører, at eleverne har fået udleveret ny og moderne undervisningsmaterialer.

Et stort antal elever i 8. kl. medbringer selv bærbare computere. Alle i 8. kl. har computer til rådighed.

Undertegnede har ikke overværet fysiklektioner.

Skolemad serveres hver dag for alle elever. Frugt tilbydes ligeledes hver dag.

 

Tilsynsbesøg 7. dec. 2009

Dansklektion 3. – 4. kl. Eleverne tegnede julekort og skrev tekst på kortet.

Skrivetræning – lærer rettede på elevers skrift.

Oplæsning i del af lektionen. God stemning i klassen og god arbejdsro.

Engelsklektion i 6. – 7. kl.

Gruppearbejde: Pigegruppe arbejdede meget ivrigt. 2 øvrige grupper mindre ivrigt men ok.

Godt fagligt niveau. God og positiv stemning prægede lektionen.

 

Musiklektion 3. – 4. kl.

Eleverne øvede musik og sangnumre, der skulle indspilles på CD. Instrumenter og mikrofoner var opstillet parate til undervisningen kunne gå i gang. Lektionen var velforberedt. Eleverne fik en oplevelse af, hvordan en CD-optagelse kan foregå – hvordan der kan indlægges nye lydspor.

For mig en ny form for musikundervisning. Absolut en god oplevelse.

 

Tilsynsbesøg fredag 11. dec. 2009.

 

Fællestime
Lokalet fyldt. Svært at samle interesse fra alle på grund af stor aldersspredning.

Mere uro i fællestimen end tidligere med færre elever.

 

Matematiklektion (svarende til 5. kl.)

Opgaver på kopieret materiale blev løst.

Ingen fælles oplæg eller gennemgang. Undervisningen var fagligt på aldersniveau 5. kl.

Der var ro – måske for meget. Savnede engagement og liv og udfordringer til eleverne.

 

Matematiklektion (svarende til 4 kl)

Overværede sidste halvdel af lektionen. Engageret lærer havde udleveret svære opgaver – mange over aldersniveau. Lektionen præget af positiv arbejdsuro og elevers engagement. En god lektion.

 

Juleklipslektion 3 – 4 – 5 kl. Ingen bemærkninger.

 

Tilsynsbesøg onsdag 13.jan. 2010

 

Fællestime
Sang og samtale med elever om fælles oplevelser.

Fælles tema om truede dyr i verden – den bengalske tiger – god gennemgang.

 

Gruppe E: Samfundslektion. Undersøg et politisk parti: historie, mandater i folketinget, leder og politiske mærkesager.

Mange af eleverne medbragte egen bærbare computer. Netopkobling fungerede ikke. Halvdel af lektionen gik med tekniske problemer med opkobling.

I slutningen af lektionen kom 2-mandsgrupperne i gang med emnet.

Trods de tekniske problemer var der ro og god stemning i klassen.

Det faglige niveau ikke muligt at bedømme.

 

 

Gruppe C og D: Geografi og historie

Fagligt en god lektion: historisk og geografisk om mennesker i det gamle Danmark, istidens betydning for hærvejens placering m.m.

Elever var optaget af emnet og fulgte undervisningen med interesse.

 

Valgfag 2 lektioner.

De yngste årgange deltog ikke. Eleverne blev opdelt i hold efter afleverede ønsker: drama, tegning, musik og idræt. Opstart tog – ganske naturligt – tid. Overværede undervisning ved at gå fra hold til hold. Trods stort spring ielevernes alderstrin lykkedes undervisningen ganske godt. Hjælpsomhedenfra større elever til mindre er stor. Valgopgaver kan løses på forskellige niveauer og bliver det. Musik dog undtaget, da der øves samspil.

 

Tilsynsbesøg Fredag 15. jan 2010

Matematik gruppe F (8.kl)

Efter kort samtale om brobygning gik eleverne i gang med opgaver fra matematiksystem.

Ret svære opgaver, som eleverne arbejdede godt med. Lærers rolle var hjælp til ”nødstedte”. God stemning i klassen og god arbejdsro.

 

Dansk gruppe F (8.kl)

Tilmeldingssedler til brobygning afleveredes. Spørgsmål i forbindelse hermed behandledes.

Oplæsning af superkort historie/eventyr efterfulgt af samtale om indhold/tolkning af indhold. God og konstruktiv samtale med god elevdeltagelse. Dog varede det reelle undervisningsforløb kun 15 – 20 min. Undervisningstiden blev ikke udnyttet effektiv.

 

Fysik Gruppe F (8.kl)

Fysik 15 min indtil eleverne skulle starte rengøring. Det blev en samtale om indholdet i klimadøgnet og den kommende fysikundervisning, som skal foregå på Skive Seminarium som hele skoledage.

Lærer havde en umulig opgave

 

Tilsynsbesøg Tirsdag 19. jan. 2010

Tysk Gruppe E

Tyske verber, der udtrykte bevægelse. Elever udførte bevægelser efter lærers brug. Elever på skift gentog øvelsen.

Læsning af ny lektie. Film på bærbar for elever viste indhold af lektie i billeder. Samtale om falske og sande udsagn.

Flot lektion med mange variationer. Elever meget aktive og deltagende med stor opmærksomhed og god stemning

 

Dansk Gruppe C.

Samtale om læst historie med efterfølgende opgaveløsning gennem samtale. Lærer skrev løsninger på tavlen. Elevers medleven og engagement kunne have været større.

Eleverne arbejde ud fra indkøbt dansksystem med emne passende til alderstrin

 

Matematik Gruppe D    

Lærer havde overtaget klassen for få dage siden. Brugte lektionen til at finde ud af, hvor eleverne var og hvordan de arbejdede.

Lærer gav udtryk for, at arbejdsformen skulle omlægges.

Eleverne arbejdede godt og stille.

Eleverne arbejdede ud fra indkøbt matematiksystem med materiale passende til alderstrin

 

Engelsk Gruppe B

Talte til 100 på engelsk.

Udleveret kopier med tegninger af ”the body” visende navne for legemsdelene.

Gennemgået med samtale med eleverne, som skulle gentage og svare på spørgsmål.

God lektion med god elevdeltagelse. Elever var med hele lektionen

 

Tilsynsbesøg Torsdag 21. jan 2010

Dansk Gruppe A (0. og 1. kl) 2 lektioner.

Samtale om oplevelser og emner, de enkelte børn glædede sig til.

Øvelse af bogstavlyde. Eleverne skulle finde ord begyndende med bestemt bogstav. Skrive bogstav.

Regneopgaver. Lidt leg m.m.

l. kl. arbejdede i eget rum med bl. a. læsning.. 0. kl. fortsatte i samme rum med mere frit arbejde.

Glade elever, som gerne ville i kontakt med de 3 voksne.

 

 

                                                          Lem 21. jan. 2010

 

                                                          Åge Dahl

 

 

Tilsynsberetning 2008-2009

 

 


 

 

Tilsynsberetning skoleåret 2008/09

Rødding Friskole

Strandvejen 5

7860 Spøttrup

 

Konklusion

Konklusionen har jeg valgt at anbringe som første emne i tilsynsberetningen. Den er skrevet med baggrund i 4 tilsynsbesøg på Rødding Friskole samt deltagelse i genindvielse af skolekøkkenlokale. Bemærkninger til de enkelte lektioner kan findes senere i tilsynsberetningen.

Stemningen hos skolens undervisere har ændret sig i løbet af året, da mange nye elever er indmeldt. Gennem de sidste 3 – 4 år har elevtallet været svagt dalende og nærmede sig et kritisk punkt. Nyindmeldelserne giver helt nye perspektiver for Rødding Friskole, som påvirket stemning positivt.

De nye elever præger undervisningen i hverdagen. Det tager tid for nye at finde sig til rette og tilpasse sig undervisningen og omgangsformen på Rødding Friskole. De flere elever i de enkelte grupper kan resultere i en delvis omlægning af den normale undervisning fra den meget individuelle undervisning til en mere klassepræget undervisning med flere fælles besked (klasseundervisning).

Den individuelle undervisning er god - men tidkrævende og kan medføre lang ventetid for elever.

Skolens undervisere bør i fællesskab gøre sig overvejelser desangående.

 

Ved skoleårets start fik jeg tilsendt materiale om skoleåret 2008-09. Ved besøg på skolens hjemmeside kan undertegnede følge arrangementskalenderen m.m. Skolens leder svarer beredvillig på alle spørgsmål. Også muligheder, hændelser og problemer drøftes.

 

Undervisningen og omgangen mennesker i mellem på Rødding Friskole rummer værdier, som jeg værdsætter højt. Det er værdier som tryghed, glæde, respekt for det enkelte menneske – stor og lille, ligeværd og selvfølgelig faglighed.

Det er min opfattelse, at disse værdier giver det bedste grundlag for at skabe rum for læring og faglighed.

Underviserne på Rødding Friskole formår at skabe glæde, tryghed, og vise respekt – og dermed danne basis for læring og godt humør. 

Undervisningen følger de retningslinjer, som er angivet som folkeskolens fælles mål. Det ugentlige timetal er højt.

Undervisningen foregår i 3 hold, så samlæsning af flere årgange foregår i samtlige lektioner. Med lavt elevtal i hver gruppe vægtes den individuelle undervisning højt, og undervisningsdifferentiering er en del af den daglige undervisning. Eleverne bliver udsat for en undervisning, som kræver stor elevaktivitet med meget skriftligt arbejde – enkelt eller parvis. Det faglige niveau er i orden. Musikundervisning foregår på et højt niveau.

Det bemærkes, at jeg ikke har overværet undervisning i natur og teknik, fysik og tysk.

Fællestimen er samlingsstedet for udveksling af fælles information med anvendelse af aktuelt stof, oplæsning, fortælling om et utal af emner, fadervor, normalt 3 sange, samtale med elever….

Rødding Friskole fastholder undervisningsemner indeholdende mange danske traditioner: jul, påske, pinse…..

 

Gentaget fra sidste tilsynsberetning: Trods stor aldersspredning og forskellige elevtyper er der en dejlig omgangstone eleverne i mellem. Mobning, drillerier og elever, der tuder, har jeg ikke set i dette skoleår.

 

Tilsyn nov. 2008

Yngste gruppe: regning/matematik. Eleverne arbejder individuelt eller parvis med opgaver i materiale udleveret. Dygtige elever er langt fremme. Andre arbejder med opgaver, som er tilpasset niveauet. Eleverne undervises/hjælpes enkeltvis efter behov. En rar stemning prægede undervisningen

 

Fællestime: Dagens avis brugt til samtale om aktuelle hændelse og til at bevidstgøre eleverne om faste emner i den lokale avis. En god og anderledes form for fællestime. Avisen opbygning blev omtalt. Lokale nyheder drøftet i dialogform.

En god orientering med aktuelle emner, som giver eleverne viden om avisens/pressens rolle i samfundet.

 

Mellemgruppe: dansk

Kopieret materialer til eleverne, som arbejdede individuelt. Der blev arbejdet godt.

God arbejdsklima i gruppen.

 

Tilsyn 5. dec. 2008

Slutning af fællestime – julehygge

 

Mellemgruppen: regning/matematik:

Regneopgaver på tavle – fælles samtale om regnemetoder og rettelse af fejl

Individuelt arbejde i arbejdshefter

 

Ældste gruppe: engelsk

 

Mellemgruppen: Engelsk – undervisningen i denne lektion var baseret på samtale, hvor elev-deltagelse blev vægtet højt

 

Yngste gruppe: dansk – individuelt arbejde og individuel undervisning med sider fra arbejdsbog

 

Yngste gruppe: regning/matematik – individuelt arbejde med sider fra arbejdsbog.

To elever fra sidste års 7. årgang besøgte skolen i fritimer fra nuværende skole

Indtryk af dagens undervisning:

Undervisningen i de 3 grupper var som sædvanlig præget af en god omgangstone mellem lærere og elever og elever indbyrdes.

På grund af små hold er undervisningen generelt præget af individuelt undervisning, hvor den enkelte elev arbejder med sit eget stof og får den nødvendige hjælp ved at spørge læreren.

Sjældent er det nødvendigt for lærerne at dæmpe på urolige elevers høje stemmeføring eller vild jagt gennem klasselokalerne.

Gymnastiksalen benyttes meget til leg og boldspil i frikvarterer.

Renovering af skolekøkkenets lokale var (næsten) færdig. Indvielse med åbent hus på Rødding Friskole førstkommende søndag.

 

Tilsyn 2009-02-27

Ældste gruppe

Dansk Michael

Grammatik og stillelæsning

Kort tekst på tavlen. Teksten skulle analyseres for navneord, udsagnsord og tillægsord.

Efterfølgende skulle ordklasserne bøjes i bestemthed, tid og grad.

Nogle af eleverne var foran – brugte tiden til stillelæsning.

Efter min opfattelse en lidt langtrukket opstart. I løbet af lektionen kom der tempo og liv over undervisningen, som sluttede med en flok godt arbejdende elever, som oplevede, at de mestrede den del af grammatikken. En god lektion, som var præget af god arbejdsuro med dæmpet, men ivrig samtale eleverne i mellem. En positiv og venlig atmosfære prægede lektionen.

 

Påkørt rådyr

En af skolen forældre havde hængt et rådyr op under halvtaget. Alle elever iagttog, at dyret blev pelset med forklaringer på, hvad der kom til syne under pelsen. Elever hjalp ved at trække skindet af. Ben og pels blev sendt rundt i elevflokken og endte som elevers ejendele.

Kroppen blev parteret. De enkelte dele blev navngivet og brugen af kødstykkerne blev omtalt.

God lektion, som viste eleverne, hvordan slagtede dyr behandles, inden det serveres som færdig mad.

 

Fællestimen

Skolen fik af et forældrepar et bordtennisbord, som blev indviet med alle elever som deltagere i en hurtig omgang bordtennis. Fødselsdag blev ved samme lejlighed fejret med sang og omdeling af kager.

 

Dansk mellemtrinet

På grund af lærers sygdom blev yngste og mellemste trin sammenlæst i dansklektion, hvor der blev læst eventyr og samtalet med leverne om betydningen af ukendte ord fra eventyret. Eleverne havde mulighed for at tegnet, mens de lyttede til eventyret. Eleverne lyttede og deltog gerne i opklaringen af ordenes betydning. Meget kan læres gennem oplæsning og samtale

 

Engelsk ældste trin

Overværede halv lektion.

Samtale om teksten og billede fra engelsk bogen.

Flere elever i gruppen har givet mere liv i klassen. Flere udfordres. Det faglige niveau er højnet.

 

Tilsyn  13. marts 2009

Dansk yngste gruppe

Overværede del af lektion, hvor eleverne skiftevis læste højt. Det faglige niveau ganske god. Svært at bedømme niveauet, da der er elever med forskellig alder. God arbejdsro og god stemning i klassen.

 

Matematik yngste gruppe

Eleverne arbejdede selvstændigt med materiale tilpasset den enkelte elev. Undervisningen gives til den enkelte efter behov. Denne undervisningsform er meget benyttet på Rødding Friskole – men er kommet under pres med flere elever i klassen. Flere nye elever har for tiden givet en anden undervisningssituation i gruppen med mere uro og mere ventetid, inden den enkelte elev kan hjælpes.

 

Musik yngste og elever fra mellemste gruppe.

Forberedelse af sange til musiccal, som om 2 uger skal opføres sammen andre friskoler. Svære sange kombineret med bevægelser var krævende for unge årgange. En flot undervisning med ivrige deltagere, som lærte forskellen mellem at skrige og synge højt. Stor aktivitet og højt humør prægede lektionen.

 

Idræt ældste gruppe og elever fra mellemst gruppe.

Overværede del af lektionen. Forskellige fangelege, hvor eleverne hurtigt skulle omstille sig fra at være fanger til at være jaget. Formen krævede koncentration og hurtigt tænkning. Stor aktivitet med lærer som deltager, hvilket tilfører undervisningen en ekstra – god og aktiv - dimension. Tilfredse og svedige elever kunne efter lektionen gå til omklædning.

 

Idræt yngste gruppe og elever fra mellemst gruppe

Kort tid i gymnastiksalen. Aktivitet: fangeleg.

Lektionen præget af højt aktivitet med god stemning i lokalet. Igen med lærer som deltager.

 

Musik ældste gruppe og elever fra mellemst gruppe

Forberedelse af sange til tidligere omtalte musiccal.  Sange og bevægelser (koreografi) blev øvet.

Lydstyrken blev finpudset. Elever foreslog ivrigt sange, som de gerne ville repetere for at blive mere sikre i udførelsen.

Begejstring, glæde og lyst prægede lektionen. Musikundervisning på højt niveau.

 

                                                    Lem 13. marts 2009

                                                      Åge Dahl

Tilsynserklæring 2008

 

 


 

 

Tilsynserklæring 2008

Rødding Friskole

Strandvejen 5 Rødding

7860 Spøttrup


Siden senest udformet tilsynserklæring foråret 2007 har jeg deltaget i skolens generalforsamling og 100 års jubilæum. Forberedelserne til jubilæet var omfattende. Personale og forældre og tidligere elever og forældre ydede en kæmpe indsats. Resultatet blev et godt og flot jubilæum. Eleverne bidrog med mange indslag – især på det musikalske område. Mange gamle elever fra hele landet benyttede lejligheden til at gense ”deres” gamle skole. En flot avis blev udgivet til lejligheden.

 

Ved skoleårets start gav Eline Juhl undertegnede en orientering om det forestående skoleår, elevtal, personalesituationen m.m.

 

Gennem skoleåret har jeg fået tilsendt materiale og har kunnet følge skolens hverdag, arrangementer, undervisningsemner, udadvendte aktiviteter m.v. på hjemmesiden.

 

Beretningen er udformet efter besøg på skolen. Datoerne kan ses herunder. Ligeledes er der redegjort for, hvilke hold, fag og aktiviteter jeg har besøgt og overværet undervisningen.

 

Tilsynsbesøg Rødding Friskole 16. jan 2008

Fællestime med deltagelse af de 3 hold A – B – C

Meddelelser ved Eline

Samtale med elever om små og store ting.

Anette: Oplæsning fra bog med illustrationer på tavlen

3 sange med 3 forskellige elever ved klaveret.

 

Ældste hold: Dansk lektion

Selvstændigt arbejde med læsning af tekst, hvortil der var tilknyttet opgaver.

Eleverne arbejde godt - med støtte fra lærer.

Godt arbejdsklima i klassen. God omgangstone mellem elever og lærer.

 

Mellemholdet: Biologilektion

Emnet var ålen. Det biologiske blev gennemgået og drøftet. Sammenligninger med andre emner, som klassen havde arbejdet med.

Afslutning med kik på internettet på TV/Midt/Vest, hvor en udsendelse blev valgt. Udsendelsen fokuserede på den svindende ålebestand – især skarvproblematikken blev belyst.

 

Efterfølgende samtale med Eline om bl.a. årsplan for den resterende del af skoleåret.

 

Tilsynsbesøg Rødding Friskole 17. jan 2008

Yngste hold: Matematiklektion

Øvede skrivning af tal – god ro. Støttepædagog deltog i undervisningen

 

Mellemholdet: Matematiklektion

Selvstændigt arbejde med opgaver. Pigegruppe på 3 arbejdede sammen – meget ivrige. God arbejdsklima i hele gruppen. Emnet var begrebet ”gennemsnit”, som blev forstået af alle.

Spisepause: Lærer til stede.

 

Fællestime med alle elever og lærere.

Meddelelser ved Eline og samtale om stort og småt

Oplæsning som 16. jan med illustrationer på tavlen.

3 sange med lærer ved klaveret

 

Mellemholdet: engelsk

Der blev arbejdet med farver ud fra tekst på kopieret oplæg. Eleverne svarede skriftligt – ikke mundtligt.

 

Ældste hold (sidste halvdel af lektionen)

De ældste elever læste engelsk tekst op. Efterfølgende oversættelse.

Ark med arbejdsopgaver blev bearbejdet som individuelt skriftligt arbejde.

 

Yngste gruppe: musik

Eleverne havde hver et instrument, som de meget ivrigt og glade betjente.

Stor koncentration prægede eleverne. En flot musikundervisning fandt sted.

 

Tilsynsbesøg 6. marts 2008

Mellemholdet: dansk

Aktivitet: stillelæsning – ro og koncentration prægede lektionen

 

Mellemholdet: matematik

Arbejde med trykte materialer. Eleverne arbejdede selvstændigt og var forskellige steder. Hjælp individuelt til elever, som havde behov.

 

Fællestime

Elever leverede musik til de 3 sange. Information om de næste dage og de enkelte elevers oplevelse og aftaler. Oplæsning af bog.

 

Ældste hold: Engelsk

Gruppen 2-delt. En gruppe læste, oversatte og talte lidt. Anden gruppe løste skriftlige opgaver fra trykt oplæg. Efterfølgende blev rollerne byttet om. Første gruppe arbejdede med brugen af ”a” og ”an”. Lektionen afsluttedes med skriftligt arbejde for alle. Godt arbejdsklima i gruppen.

 

Min dag sluttede med samtale med lederen

 

Tilsynsbesøg 11. marts 2008

 

Mellem- og yngste hold i gymnastiksalen.

Øvede sjipning i tov og langreb

 

Mellem- og yngste hold:

Gækkebreve blev udformet og gækkevers skrevet på brevene.

Aktiviteten foregik over 2 lektioner

 

Ældste hold: Musik og sang

Blev hentet for at overvære et godt nummer. Eleverne har nået et godt standpunkt i faget.

 

Fællestime med fællesoplæg og samtale om riddere i middelalderen

 

Min bedømmelse er præget af, at jeg som lærer værdsætter værdier som tryghed, glæde, respekt, ligeværd og ikke mindst faglighed.

De først nævnte værdier er grundlaget for at give læring og faglighed. Rødding Friskoles lærere formår at skabe tryghed, glæde, vise respekt og ligeværd over for den enkelte elev. Dette er med til at skabe god læring og god stemning på skolen.

Undervisningen følger de retningslinjer, der er angivet som folkeskolens fælles mål. Det ugentlige timetal er højt. På grund af et lille elevtal er der samlæsning i samtlige lektioner – men undervisningsdifferentiering er med til, at alle har muligheder for at få udbytte af undervisningen. Skolens elever på 8 årgange er opdelt på 3 hold.

Undervisningen er i høj grad præget af stor elevaktivitet med en del skriftligt, selvstændigt eller parvis arbejde. Det faglige niveau er i orden. Jeg vil ikke undlade at nævne det høje niveau i musikundervisningen.

Skolen fastholder undervisningsemner, som gør eleverne bevidste om danske traditioner: jul, gækkebreve, fastelavn, St. Hans, påske, pinse m.v. Undervisningslektionerne er præget af ro og god arbejdsdisciplin.

Fællestimerne for alle 3 hold samlet fastholder skolens grundtvig-koldske idegrundlag med sang, fadervor, fællesskab og fortælling.

 

Gentaget fra sidste tilsynsberetning: Jeg har ikke iagttaget mobning på Rødding friskole. Jeg har ikke set en grædende elev – ej heller har jeg hørt en lærer, der har skældt ud.

 

Lem 11. marts 2008

Åge Dahl