Tror du? At høj faglighed er kedelig undervisning i et støvet klasselokale, så skal du ikke være elev hos os.

Under konstruktion
 

Skolen er i konstant udvikling, og lige nu er vi igang med at revidere fagplaner og slutmål for de fleste fag. 

 
Vores hjemmeside bliver selvfølgelig opdateret hurtigstmulig, men er der noget du søger eller gerne vil have information om, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte skolens leder, eller de enkelte faglærer. 
 
 

Slutmål

Her på Rødding Friskole har vi valgt at følge folkeskolens del og slutmål i alle fag på nær billedkunst, sløjd, håndarbejde, musik og hjemmekundskab. Disse fag gennemføres her på Rødding Friskole via emnedage/uger.

I løbet af et skoleår har vi 12 dage med emnedage, hvoraf 2 dage køres som maraton, hvor man overnatter på skolen. Derudover er der 1 emneuge, hvor der arbejdes med det praktisk musiske område i form af skolens årlige revy.

 

Her på Rødding Friskole har vi valgt at følge folkeskolens del og slutmål i alle fag på nær billedkunst, sløjd, håndarbejde, musik og hjemmekundskab. Disse fag gennemføres her på Rødding Friskole via emnedage/uger.

I løbet af et skoleår har vi 12 dage med emnedage, hvoraf 2 dage køres som maraton, hvor man overnatter på skolen. Derudover er der 1 emneuge, hvor der arbejdes med det praktisk musiske område i form af skolens årlige revy.

 

Formål og slutmål for faget Musik på Rødding Friskole:

Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.

Stk. 2.

Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik skal undervisningen medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab. 

Stk. 3.

Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kul- turlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv. 

Musikudøvelse:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at 

·         deltage aktivt i fælles musikalsk udfoldelse i sang og spil 


·         synge et alsidigt repertoire af sange og salmer

·         synge med god intonation og klang

·         deltage i vokal flerstemmighed

·         anvende et bredt udvalg af musikinstrumenter og musiklokalets tekniske udstyr

·         deltage i sammenspil med opmærksomhed på det musikalske udtryk

·         opnå et basalt, men sikkert kendskab til notation

·         bruge notation som støtte for musikudøvelse

·         deltage i bevægelsesaktiviteter og i fællesdanse af dansk og udenlandsk oprindelse. 


Musikalsk skaben: 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har til- egnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: 

·         anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre 
klangkilder i skabende musikalsk arbejde

·         skabe lydforløb, med udgangspunkt i givne oplæg

·         udføre enkel improvisation

·         skabe enkle melodier eller små musikstykker

·         arrangere musik ud fra eksperimenter og drøftelser


Musikforståelse: 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·         lytte åbent og opmærksomt til indspillet og levende 
fremført musik

·         udtrykke deres oplevelse af musik i ord, billeder og 
bevægelse

·         gøre rede for forskelligartede musikstykkers form- og 
udtryksforløb

·         anvende elementære musikteoretiske begreber

·         anvende notation som hjælp til at skabe sig overblik 
over sammenhæng og formforløb i et musikstykke

·         genkende forskellige instrumenters klang, beskrive deres virkemåde og gøre rede for deres funktion i sammenspilsrelationer

·         identificere vigtige kendetegn ved musik fra udvalgte musikhistoriske perioder og forskellige kulturkredse, først og fremmest den vesterlandske

·         samtale om musikkens forskelligartede funktioner og virkninger i samfundslivet og i forhold til den enkelte 

Formål og slutmål for faget billedkunst på Rødding friskole:

Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations- og udtryksmiddel.

Stk. 2.

Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og digitale billeder tilegne sig færdigheder i og viden om kunst, medier og andre visuelle udtryks- og kommunikationsformer som grundlag for at udtrykke sig gennem billeder og andre visuelle former. 

Stk. 3.

Som deltagere i og medskabere af kultur og som del af deres kreative udvikling og æstetiske dannelse udvikler eleverne deres kundskaber om kunstens og mediekulturens billedformer, som de fremstår i lokale og globale kulturer.

Billedfremstilling:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·         udtrykke sig i plant, rumligt og digitalt billedarbejde

·         anvende forskellige teknikker, metoder og materialer 
hensigtsmæssigt i plant, rumligt og digitalt billedarbejde

·         anvende praktiske erfaringer og teoretisk viden om 
formsproglige elementer som form, farve og komposition i billedarbejde

·         vælge form, metode og materialer i forhold til indhold

·         udvælge, anvende og kombinere forskellige billedudtryk

·         arbejde med aspekter af kunst, arkitektur og design

·         eksperimentere med billeder og kunstneriske kreative metoder

·         inddrage og reflektere over forskellige billedkulturer i det praktiske billedarbejde

·         deltage i billedarbejde sammen med andre

      Billedkundskab: 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har til- egnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·         samtale om billeder

·         iagttage, beskrive, fortolke og vurdere billeder

·         genkende forskellige billedkategorier og genrer

·         arbejde med billeder i forskellige sammenhænge med baggrund i den historiske og sociale kontekst, de er skabt i

·         se forskel på forskellige kulturers billedformer

·         forstå billeders funktion inden for forskellige fagområder


Visuel kommunikation:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·         kommunikere idéer og betydninger i visuelle udtryk

·         vælge og anvende forskellige billedformer i formidlingen

·         præsentere egne og andres billeder, først og fremmest mundtligt og ved udstillinger

·         bidrage med visuelle udtryk i kulturprojekter i eller uden for skolen

·         udvikle elevernes visuelle kompetencer i samarbejde med andre 

Formål og slutmål for faget Håndarbejde på Rødding Friskole:

Formålet med undervisningen i håndarbejde er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knyt- ter sig til skabende og håndværksmæssig fremstilling. Eleverne skal endvidere blive i stand til at forstå samspil- let mellem ide, planlægning og udførelse samt udvikle færdighed i at fremstille produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi og derigennem opnå erfaring med idéudvikling og arbejdsprocesser.

Stk. 2.

Gennem udfordringer i designprocesser får eleverne mulighed for at opleve arbejdsglæde, fællesskab og per- sonligt engagement. Derved udvikler eleverne tillid til egne muligheder for at kunne tage stilling og handle samt erkende værdien ved æstetisk praktisk arbejde. 

Stk. 3.

Gennem det skabende håndværksmæssige arbejde gøres eleverne fortrolige med historisk og nutidig materiel kul- tur, samt områder som arbejdsmiljø, miljø- og ressourcebevidsthed. Eleverne udvikler endvidere kompetencer i samarbejde, medbestemmelse og medansvar. Refleksion og dialog er bærende elementer i undervisningen. 

Design og produkt:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har til- egnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: 

·           forstå kreative designprocesser, hvori der indgår inspiration og ideer, planlægning, udførelse og evaluering 


·           udtrykke sig gennem skabende håndværksmæssigt arbejde 


·           fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer 


·           formgive med personligt præg 


·           bruge omverdenen som inspirationskilde 


·           bruge it og medier i arbejdsprocessen 


·           eksperimentere med materialer, teknikker, farver, form og funktion 


·           forholde sig til det færdige produkt ud fra en æstetisk, funktionel og kommunikativ synsvinkel 


·           sætte ord på designprocessen 


Håndværksmæssige arbejdsområder: 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·           formgive og fremstille tekstile produkter 


·           udnytte kendskab til andre relevante materialers anvendelsesmuligheder 


·           beherske et bredt udvalg af håndværksmæssige teknikker 


·           vælge hensigtsmæssige materialer, teknikker og arbejdsredskaber 


·           arbejde med komposition og farvelære 


·           kende relevante fagudtryk 


·           kende og efterleve sikkerheds- og sundhedskrav i undervisningen 


·           medtænke miljø, ressourceudnyttelse og bæredygtighed i arbejdsprocessen 


Det samfundsmæssige og kulturelle indhold:

·           Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at give eksempler på håndværksmæssige produkters betydning som kommunikationsmiddel


·           give eksempler på naturgivne og kulturelle forhold, der har indflydelse på menneskets formgivning, fremstilling og anvendelse af håndværksmæssige produkter og udtryk 

·           fremstille forskellige genstande med inspiration fra andre kulturer og historiske perioder

·           vælge materialer ud fra overvejelser om ressourceudnyttelse og bæredygtighed 

·           præsentere og formidle egne produkter i samspil med det omgivende samfund 

Formål og slutmål for faget sløjd på Rødding friskole:

Stk. 1.

Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til skabende og håndværksmæssig fremstilling. Eleverne skal endvidere blive i stand til at forstå samspillet mel- lem ide, planlægning og udførelse samt udvikle færdig- hed i at fremstille produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi og derigennem opnå erfaring med ideudvikling og arbejdsprocesser. 

Stk. 2.

Gennem udfordringer i designprocesser får eleverne mulighed for at opleve arbejdsglæde, fællesskab og per- sonligt engagement. Derved udvikler eleverne tillid til egne muligheder for at kunne tage stilling og handle samt erkende værdien ved æstetisk praktisk arbejde. 

Stk. 3.

Gennem det skabende håndværksmæssige arbejde gøres eleverne fortrolige med historisk og nutidig materiel kul- tur samt områder som arbejdsmiljø, miljø- og ressource- bevidsthed. Eleverne udvikler endvidere kompetencer i samarbejde, medbestemmelse og medansvar. Refleksion og dialog er bærende elementer i undervisningen. 

Design og produkt:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: 

·                forstå kreative designprocesser, hvori der indgår inspi- 
ration og ideer, planlægning, udførelse og evaluering 


·                udtrykke sig gennem skabende håndværksmæssigt 
arbejde 


·                fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer 


·                formgive med personligt præg 


·                bruge omverdenen som inspirationskilde 


·                bruge it og medier i arbejdsprocessen 


·                eksperimentere med materialer, teknikker, farver, 
form og funktion 


·                forholde sig til det færdige produkt ud fra en æstetisk, 
funktionel og kommunikativ synsvinkel 


·                sætte ord på designprocessen 


Håndværksmæssige arbejdsområder:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har til- egnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at 

·                formgive og fremstille produkter, fortrinsvis i træ og metal 


·                udnytte kendskab til andre relevante materialers 
anvendelsesmuligheder 


·                beherske et bredt udvalg af håndværksmæssige teknik- 
ker 


·                vælge hensigtsmæssige materialer, teknikker, maskiner og værktøj 


·                arbejde med komposition og farvelære 


·                kende relevante fagudtryk 


·                kende og efterleve sikkerheds- og sundhedskrav for 
værktøj og maskiner, stoffer og materialer i undervisningen 


·                bruge hensigtsmæssige arbejdsstillinger 


·                udvikle gode arbejdsvaner 


·                medtænke miljø, ressourceudnyttelse og bæredygtighed i arbejdsprocessen 


Det samfundsmæssige og kulturelle indhold:

·                Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


·                give eksempler på håndværksmæssige produkters betydning som kommunikationsmiddel


·                give eksempler på naturgivne og kulturelle forhold, der har indflydelse på menneskets formgivning, fremstilling og anvendelse af håndværksmæssige produkter og udtryk

·                fremstille forskellige genstande med inspiration fra andre kulturer og historiske perioder

·                vælge materialer ud fra overvejelser om ressourceudnyttelse og bæredygtighed 

·                præsentere og formidle egne produkter i samspil med det omgivende samfund

Formål og slutmål for faget hjemkundskab på Rødding Friskole:

Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle og agere i deres eget liv.

Eleverne skal opnå praktiske færdigheder, æstetiske erfa- ringer og forståelse af egen og andres madkultur, af madens, husholdningens og forbrugets samspil med samfundsfaktorer samt af områdets betydning for res- source- og miljøproblemer og for sundhed og livskvalitet for den enkelte og andre. 

Stk. 2.

Gennem æstetiske, praktiske, eksperimenterende og teo- retiske opgaver skal eleverne have mulighed for at udvikle selvværd, fantasi, livsglæde og erkendelse, så de i fælles- skab med andre og hver for sig får lyst til og bliver i stand til at tage kritisk stilling og handle i det private liv og i samfundet. 

Stk. 3.

Undervisningen skal forberede eleverne til at tage del i og medansvar for problemstillinger vedrørende mad, hus- holdning og forbrug i relation til kultur, sundhed og livs- kvalitet samt bæredygtighed. Undervisningen skal lægge op til, at eleverne oplever værdien af et fællesskab og samarbejde, der bygger på ligeværd og demokrati. 

Sundhed

Kost, ernæring, hygiejne:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: 

·                redegøre for energibehov og energigivende stoffers, fibres, vitaminers og mineralers ernæringsmæssige betydning 


·                vurdere, planlægge og tilberede dagskost, måltider og retter ud fra kostanbefalinger og digitale kostberegninger 


·                redegøre for mikroorganismers forekomst, betydning, vækstbetingelser og spredning samt have en forståelse af de almindeligste opbevarings- og konserveringsprincipper 

·                anvende almene hygiejneprincipper ved tilberedning, opbevaring og konservering af fødevarer.

Kultur – æstetik – livskvalitet

Madlavning og måltider:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har til- egnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·                tilberede fødevarer efter grundlæggende madlavningsteknikker og metoder 


·                sammensætte og tilberede enkle retter og måltider, der er kendetegnende for forskellige situationer, historiske perioder og kulturer 


·                planlægge indkøb og arbejdsproces 


·                få en forståelse af mad og måltider i et socialt, kulturelt og historisk perspektiv 


·                eksperimentere med fødevaresammensætninger og krydringer med henblik på at skabe æstetiske indtryk og udtryk 


·                reflektere over og sætte ord på sansemæssige oplevelsers samspil med følelser, individuelle erfaringer og kultur samt det æstetiske i forbindelse med fødevarer og måltider 


·                tage stilling til madens og måltidets betydning for sundhed og livskvalitet for én selv og for andre

Samfund – ressourcer og miljø – etik

Fødevarer, forbrug, hygiejne:

·                Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har til- egnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


·                sætte navne på almindeligt anvendte råvarer/fødevarer og inddele dem i fødevaregrupperne


·                eksperimentere med ingredienser og metoder med henblik på at få indsigt i fødevarers madtekniske egenskaber


·                vurdere en vare ud fra en varedeklaration og have kendskab til mærkningsordninger


·                få en forståelse af fødevarers vej fra jord til bord (oprindelse, sæson, produktion, distribution, indkøb, anvendelse og bortskaffelse)


·                analysere forskellige fødevaregruppers kvalitet i forhold til smagsmæssige og madtekniske egenskaber, sundhed, miljø, etik og pris


·                kende til forbrugerens rettigheder og pligter i forhold til indkøb og anvendelse af varer

·                analysere faktorer, der styrer vores forbrug, kostvaner og husarbejde, herunder udviklingen i vareudbud, teknologi og markedsføring, tid, kræfter og ressourcer i hverdagen samt kulturelle og æstetiske aspekter 

·                forklare madens, forbrugets og hygiejnens/husholdningens betydning for miljø, sundhed og livskvalitet 

·                anvende principper for bæredygtig husholdning i forbindelse med indkøb, madlavning, opvask, rengøring, vask og affaldshåndtering 

·                tage kritisk stilling som forbruger såvel som til vilkår for at leve bæredygtigt og med både sundhed og livs- kvalitet. 

Fagets virksomhedsformer:

·                Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har til- egnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


·                opleve med alle sanser, fortolke egne oplevelser, udvikle fantasi og kreativitet og udtrykke sig æstetisk og skabende


·                arbejde praktisk, eksperimenterende og håndværksmæssigt


·                forklare, forstå, anvende, analysere og vurdere viden af fagteoretisk art


·                kommunikere om og handle i forhold til fagets æstetiske, etiske, praktiske og teoretiske problemstillinger